รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน DOAE FARMBOOK และ DOAE SMARTCHECK

ท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ได้กรุณาให…