หลักเกณฑ์การให้บริการเอกสารเผยแพร่คำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

“ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ให้บริการสื่อเอกสารเผยแพร่คำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรทุกระดับ“


ในการขอรับเอกสารเผยแพร่คำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ ขอให้หน่วยงานที่จะขอรับสื่อดังกล่าว ปฏิบัติ ดังนี้

 

การถือหนังสือจากหน่วยงานต้นสังกัดมาด้วยตนเอง

กรณีทำหนังสือราชการถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร หรือเลขานุการกรมให้นำหนังสือราชการจากต้นสังกัดไปลงรับหนังสือตามระบบ ที่ฝ่ายสารบรรณสำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 1 ชั้น 2 ก่อนจะนำไปรับเอกสารเผยแพร่คำแนะนำและหรือสื่อโสตทัศนวัสดุ ที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร อาคาร 2 (อาคารเกษตรสัมพันธ์) ชั้น 1

  • กรณีที่ส่งหนังสือราชการติดต่อขอรับเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุมาตามระบบ ขอให้ติดตามหนังสือที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2579-5517 เพื่อประสานงานในรายละเอียด การให้บริการและการนัดหมายรับสื่อดังกล่าวต่อไป
  • ตรวจสอบรายชื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ จากแฟ้มรายชื่อที่เคาท์เตอร์บริการ หรือที่เว็บไซต์หรือเฟชบุ๊คของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมเกษตร http://esc.agritech.doae.go.th/สื่อที่ให้บริการ/รายการสื่อที่ให้บริการ
  • กรอกรายชื่อและจำนวนของเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนรับสื่อฯ
  • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ให้ตามความเหมาะสม
  • ผู้ขอรับสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯตรวจสอบและลงนามรับสื่อฯ

หมายเหตุ :

  1. จำนวนของสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ ที่จะจัดสรรให้นั้น พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ของการนำไปใช้ในกิจกรรมใดจำนวนบุคคลเป้าหมายในกิจกรรมนั้น ๆ จำนวนสื่อที่มีอยู่คงเหลือ เป็นต้น
  2. หากไม่มีหนังสือราชการขอรับเอกสารคำแนะนำ/สื่อโสตทัศนวัสดุ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณา

ประกาศใช้ วันที่ 15 มิถุนายน 2558