หลักเกณฑ์การให้บริการเอกสารเผยแพร่คำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุโดยศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

“ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ให้บริการสื่อเอกสารเผยแพร่คำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานภายนอก เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ“


ขั้นตอนการขอรับบริการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร
บุคคลทั่วไป / เกษตรกร
1. ตรวจสอบรายชื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ จากแฟ้มรายชื่อที่เคาท์เตอร์บริการ หรือที่เว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร http://esc.agritech.doae.go.th/สื่อที่ให้บริการ/รายการสื่อที่ให้บริการ2. กรอกรายชื่อและจำนวนของเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนรับสื่อฯ

                         3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ให้ตามความเหมาะสม
                        4. ผู้ขอรับสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ตรวจสอบและลงนามรับสื่อฯ

                       5. กรอกแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ

 

*******************************************************
                       หน่วยงานราชการ

 สามารถส่ง FAX มาล่วงหน้าได้ที่หมายเลข 02-5795517 กรณีถือหนังสือจากต้นสังกัดมาด้วยตนเอง นำหนังสือไปลงรับที่ฝ่ายสารบรรณ กรณีส่งหนังสือจากต้นสังกัดมาตามระบบ ติดตามหนังสือที่หมายเลข 02-5795517

                        1.ตรวจสอบรายชื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ จากแฟ้มรายชื่อที่เคาท์เตอร์บริการ หรือที่เว็บไซต์ของศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร http://esc.agritech.doae.go.th/สื่อที่ให้บริการ/รายการสื่อที่ให้บริการ
                         2. กรอกรายชื่อและจำนวนของเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ที่ต้องการ ลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนรับสื่อฯ

                         3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ให้ตามความเหมาะสม
                        4. ผู้ขอรับสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตฯ ตรวจสอบและลงนามรับสื่อฯ

                       5. กรอกแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจ
*******************************************************
หมายเหตุ :
  1. จำนวนของสื่อเอกสารคำแนะนำและสื่อโสตทัศนวัสดุ ที่จะจัดสรรให้นั้น พิจารณาจากวัตถุประสงค์ ของการนำไปใช้ในกิจกรรมใดจำนวนบุคคลเป้าหมายในกิจกรรมนั้น ๆ จำนวนสื่อที่มีอยู่คงเหลือ เป็นต้น
  2. หากไม่มีหนังสือราชการขอรับเอกสารคำแนะนำ/สื่อโสตทัศนวัสดุ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณา