รายชื่อแผ่นพับที่ให้บริการ

 1. การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน (ใหม่!!)
 2. การปฏิบัติดูแลสวนไม้ผลแบบยกร่องในระหว่างถูกน้ำท่วมขัง (ใหม่!!)
 3. เทคนิคที่สำคัญในการผลิตสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ (ใหม่!!)
 4. เทคนิคการปลูก ดูแลรักษาไพลและดีปลี (ใหม่!!)
 5. การปลูกเมล่อนและแคนตาลูป (ใหม่!!)
 6. การปลูกพืชร่วม ปลูกพืชแซม และทำกิจกรรมเสริมเพิ่มรายได้ในสวนยาง (ใหม่!!)
 7. การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง (ใหม่!!)
 8. การปลูกเผือก (ใหม่!!)
 9. ปุ๋ยอินทรีย์ (ใหม่!!)
 10. การใช้ปุ๋ยผสมผสาน เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการเกษตรกรรมที่ยั่งยืน (ใหม่!!)
 11. การฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด
 12. การฟิ้นฟูแปลงและการปลูกผักหลังน้ำลด
 13. การเพาะผักงอกหลังน้ำลด
 14. หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร
 15. การจัดการโรคใบขาวอ้อย โดยชุมชนมีส่วนร่วม
 16. การควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสาน
 17. การผลิตเงาะนอกฤดู
 18. การผลิตลองกองนอกฤดู
 19. การผลิตทุเรียนนอกฤดู
 20. การผลิตมังคุดนอกฤดู
 21. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
 22. น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
 23. การปลูกพืชไร่หลังนา
 24. จิ้งหรีด..แมลงเศรษฐกิจ
 25. การขยายพันธุ์พืช
 26. มันแกว
 27. ลดต้นทุนการผลิตข้าว
 28. เผือกหอม
 29. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 30. ถั่วลันเตา
 31. ข้าวโพดหวาน
 32. ไผ่บงหวาน
 33. สูตรอาหาร คานาเป้ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ปอเปี๊ยะญวน ข้าวผัด 5 สี
 34. ถั่วลิสง
 35. พริกขี้หนู&มะเขือเปราะ
 36. กะหล่ำดอก
 37. การฟื้นฟูดอกไม้ประดับหลังประสบอุทกภัย
 38. การจัดการสวนกล้วยไม้หลังน้ำลด
 39. การฟื้นฟูสวนไม้ผลหลังประสบอุทกภัย

รายชื่อเอกสารที่ให้บริการ

 1. ไร่นาสวนผสม
 2. การปลูกพืชหลังนา
 3. เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 4. การจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. การเพาะผักงอก
 6. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 7. ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
 8. การปลูกพืชใช้น้ำน้อย
 9. แก้วมังกร
 10. ผลิตภัณฑ์ลำไย
 11. การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้
 12. มะเขือม่วง
 13. มะม่วง
 14. ผักไฮโดรโปนิกส์
 15. อาหารจากพุทรา
 16. ลดต้นทุนมันสำปะหลัง & ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 17. ศัพท์ส่งเสริมการเกษตร
 18. Your Smart Farmer
 19. ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ
 20. ปาล์มน้ำมัน
 21. อาหารจากเดือย
 22. เอกสารวิชาการการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเกษตรกรและเคหกิจเกษตร
 23. สรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
 24. คู่มือโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

รายชื่อสื่อวิดิทัศน์ที่ให้บริการ

 1. แปลงพันธุ์อ้อยสะอาดเพื่อป้องกันโรคใบขาวอ้อย (ใหม่!!)
 2. การปลูกมะพร้าวน้ำหอม (ใหม่!!)
 3. ระบบการจัดการคุณภาพข้าว/พืชผัก/ไม้ผล(GAP ข้าว/พืชผัก/ไม้ผล)
 4. แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 1-6
 5. หลักสูตร e-Learning การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้วยโลจิกติกส์
 6. ปลูกมันผันวิกฤตเพิ่มผลผลิต 5 ต. ได้ 5 ตัน
 7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ปี 2551 – 2553
 8. 52 สัปดาห์ รู้แล้วรวย ด้วยนวัตกรรมงานวิจัยเกษตรไทย โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 9. ศูนย์ข้าวชุมชน (การจัดตั้งศูนย์ฯ การคัดเลือกพื้นที่ การจัดเวทีชุมชน) โดย กรมการข้าว
 10. ลดต้นทุนการผลิตข้าว (1. ลดการใช้เมล็ดพันธุ์ 2. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี) โดย กรมการข้าว
 11. ยางพารา (การกรีดยาง, การใส่ปุ๋ยในสวนยางพารา)
 12. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 13. ปาล์มน้ำมัน โดย กรมวิชาการเกษตร
 14. การผลิตมะนาวนอกฤดู
 15. การใช้ปุ๋ยหมักระบบเติมอากาศในการผลิต (1. มังคุดระบบเกษตรอินทรีย์ 2. พืชอินทรีย์) โดย กรมวิชาการเกษตร
 16. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดย กรมวิชาการเกษตร
 17. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า..ในการปลูกพืชชนิดต่างๆ”
 18. การปลูกผักในเมือง
 19. การลดต้นทุนการผลิตข้าว
 20. การจัดการระบบน้ำหยดในมันสำปะหลัง
 21. เกษตรกรรมยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 22. แนะนำกรมส่งเสริม
 23. สารคดี ความรู้ทางการเกษตรทางวิทยุ รายการสาระเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร
 24. รายการโทรทัศน์เกษตรมิติใหม่
 25. เกษตรปลอดการเผา
 26. การทำเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน
 27. การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในข้าว พืชผัก พืชไร่ สมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ
 28. การผลิตผักไร้ดินอย่างง่ายในครัวเรือน
 29. เกษตรมิติใหม่ e-Clip ความรู้ทางการเกษตร