บอร์ด ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์

จุดบริการที่ 2 อาคาร 2 ชั้น 1
(ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร)

บอร์ด น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้

จุดบริการที่ 3 อาคาร 3 ชั้น 5
(ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร)

มอบกล่องยูเอชทีให้ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งมอบกล่องยูเอชทีให้ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปรีไซเคิล ผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน บริจาคให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนทั่วประเทศ โดยเป็นกิจกรรมการร่วมรณรงค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการกล่องวิเศษทางพิเศษรักษ์โลก ณ ตึกโรงพิมพ์ ชั้น 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตรมอบดอกดารารัตน์ให้กับสำนักงานเลขานุการกรม

วันที่ 26 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร มอบดอกดารารัตน์ จำนวน 142 ดอก ให้กับสำนักงานเลขานุการกรม

 

 

 

 

 

 

 มอบกล่องยูเอชทีให้ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้ส่งมอบกล่องยูเอชทีให้ผู้แทนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปรีไซเคิล ผลิตเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน บริจาคให้โรงเรียนห่างไกลและขาดแคลนโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนทั่วประเทศ โดยเป็นกิจกรรมการร่วมรณรงค์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการกล่องวิเศษทางพิเศษรักษ์โลก ณ ตึกโรงพิมพ์ ชั้น 1