จุดบริการที่ 1 อาคาร 1 ชั้น 1 (ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร)

จุดบริการที่ 1 อาคาร 1 ชั้น 1 (ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร)

 • บริการข้อมูล/ข่าวสาร เอกสารคำแนะนำ ณ จุดบริการ และบริการผ่านทางโทรศัพท์/Website และFacebook ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
 • พัฒนา ปรับปรุงข้อมูล/ข่าวสาร องค์ความรู้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำเบื้องต้นด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจ
 • รับเรื่อง - ส่งต่อ ประสานข้อมูลไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
 • ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จุดบริการที่ 2 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร)

จุดบริการที่ 2 อาคาร 2 ชั้น 1 (ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร)

 • บริการเอกสาร สื่อด้านการเกษตรให้กับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • พัฒนา ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ที่ผ่านทาง Website Facebook  Youtube และ Google+ page เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์
 • เผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์
 • ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ

จุดบริการที่ 3 อาคาร 3 ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร)

จุดบริการที่ 3 อาคาร 3 ชั้น 5 (ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร)

 • บริการห้องสมุด เช่น บริการการอ่าน การยืม-คืน สืบค้นข้อมูล และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
 • บริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) ผ่าน http://library.doae.go.th
 • พัฒนาระบบและจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลหนังสือ เอกสาร วารสาร หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น
 • ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ